Beleidsplan

Inleiding

De stichting is opgericht op 17 juli 2017 blijkens akte verleden voor Mr J. Wieringa, notaris te Heemstede. In de statuten is het doel van de stichting als volgt omschreven het nader in het licht stellen van het leven, werk en ideeën van de zestiende eeuwse geleerde, kunstenaar en theoloog Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) (vijftienhonderd twee en twintig tot vijftienhonderd negentig) met bijzondere aandacht voor zijn Haarlemse jaren en zijn betekenis voor Haarlem); het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (mede) organiseren van tentoonstellingen over Coornhert en door het (mede)organiseren casu quo (mede)produceren van evenementen en activiteiten, zoals lezingen, excursies, voorlichtingsmateriaal, publicaties, documentaire films, kranten- en tijdschriftartikelen, objecten, tekeningen, voorstellingen en alles wat binnen de grenzen van de wet aan het doel kan bijdragen.

Beleid

In 2018 organiseert de stichting, samen met anderen, zo’n vijftien evenementen en activiteiten om de inwoners van Haarlem en de regio te laten kennismaken met leven, werk en denkbeelden van Coornhert. Hiervoor is een projectplan ontwikkeld. Na 2018 wil de stichting een rol gaan spelen in de voorbereiding van een landelijk programma voor de Coornhertherdenking in 2022, wanneer het 500ste geboortejaar van Coornhert wordt herdacht. We hopen dan, met andere partijen, de nationale en de lokale betekenis van onze stadsgenoot Coornhert nader te kunnen belichten.

Financieel beleid

Het projectplan voor 2018 kent een begroting van ca. € 19.500,-. Dit bedrag wordt gedekt door sponsorbedragen en subsidies die door een aantal organisaties en instellingen zijn toegezegd. Ontvangen bedragen worden op een bankrekening van de stichting bij de Rabobank geplaatst en zullen niet belegd worden in aandelen of anderszins.

Samenstelling bestuur Het bestuur bestaat thans uit: mr. W.G.M. (Wim) Cerutti, voorzitter mr. E.H. (Edzo) Huisman, secretaris R. (René) van Bruggen RA, penningmeester, drs. M.G.A. (Maria) van Vlijmen, lid en mr. P. (Peter) van Wingerden, lid. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van zes jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar.